Firma pogrzebowa całodobowa Łódź – oferta

Firma pogrzebowa Primus świadczy usługi pogrzebowe z pełnym poszanowaniem woli Rodziny, dostosowując ceremonię do wyznawanej religii zgodnie z obwiązującym ceremoniałem. Kładziemy nacisk na wysoką jakość wykonywanych usług oraz trumien i akcesoriów pogrzebowych znajdujących się w naszej ofercie. Służymy pomocą w rozwiązywaniu wszelkich napotkanych trudności związanych z przygotowaniem pochówku.
Przyświeca nam idea – „Kulturalna i godna posługa”- zgodnie z którą wykonujemy nasze usługi pogrzebowe dla Rodzin zmarłych.

 

Zajmujemy się pełną obsługą pogrzebu oraz załatwianiem wszelkich formalności:

 • załatwianie aktów zgonu, kart zgonu
 • całodobowa eksportacja z mieszkań, domów opieki itp.
 • natychmiastowa wypłata zasiłku pogrzebowego (ZUS)
 • duży wybór trumien i urn (m.in. niespotykane wzory trumien na miejscu ew. wybrane modele z katalogu – realizacja najpóźniej w ciągu 2 dni)
 • wieńce, wiązanki (zakupione w firmie donosimy w kondukcie do grobu)
 • nekrologi, klepsydry (na życzenie rodziny rozwieszamy we wszystkich wskazanych miejscach – bezpłatnie)
 • obsługa fotograficzna i video
 • obsługa muzyczna (trąbka, skrzypce, orkiestra dęta)
 • obsługa karawanem (również konnym)
 • transport autokarem lub mini-autokarem uczestników pogrzebu
 • organizacja konsolacji w lokalach w pobliżu danego cmentarza lub w domu
 • kremacja zwłok
 • pomoc przy załatwianiu formalności pogrzebowych na cmentarzach (m.in. rozbiórka pomników)
 • całodobowy dyżur telefoniczny umożliwia państwu ewentualne korekty nawet na ostatnią chwilę

Dokładamy wszelkich starań, aby ostatnie chwile łączące zmarłych i pozostających w bólu bliskich były wypełnione taktem, szacunkiem życzliwością i zrozumieniem.

Pouczenie

Zasady przyznawania i wypłaty zasiłku pogrzebowego określa ustawa z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 162, poz.1118).

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

 1. ubezpieczonego, tj. osoby objętej ubezpieczeniem rentowym na podstawie art.6, 7 i 10 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz.887 z późn. zm.),
 2. osoby pobierające emeryturę lub rentę,
 3. osoby, która w dniu śmierci nie miał ustalonego prawa do emerytury lub renty lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,
 4. członka rodziny osoby wymienionej w pkt. 1-2.

Członkami rodziny są osoby wymienione w art.67 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r., a mianowicie:

 1. dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,
 2. przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej,
 3. wnuki i rodzeństwo,
 4. małżonek (wdowa i wdowiec),
 5. rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje również w razie śmierci ubezpieczonego po ustaniu ubezpieczenia, jeżeli śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu w wysokości 4000 zł.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje również pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, instytucji zakonnej lub diecezjalnej, zwanych dalej podmiotem jeżeli pokryły koszty pogrzebu. Zasiłek przysługuje tym podmiotom w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie wyższej jednak niż 4000 zł. Zasada ta ma także zastosowanie w przypadku pokrycia kosztów pogrzebu przez inną osobę niż członek rodziny, o którym mowa wyżej.

W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby lub podmioty proporcjonalnie do poniesionych kosztódzy te

Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa w razie niezgłoszenia wniosku o jego przyznanie w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje.

Dowodami wymaganymi do wypłaty zasiłku pogrzebowego są:

 1. wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego,
 2. wyciąg z aktu zgonu,
 3. oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku kopie rachunkóone w banku

Jeżeli pogrzeb organizowany był na koszt Państwa, organizacji politycznej lub społecznej, wymagane jest zaświadczenie właściwego organu administracji państwowej lub organizacji stwierdzające pokrycie kosztów pogrzebu oraz rachunki kosztów poniesionych przez osobę występującą z wnioskiem o zasiłek pogrzebowy.

W przypadku gdy wypłata zasiłku pogrzebowego dotyczy ubezpieczonego, który równocześnie pobiera lub ma ustalone prawo emerytury albo renty, zasiłek pogrzebowy wypłaca się zawsze z tytułu emerytury lub renty.

ZASIŁEK POGRZEBOWY WYNOSI:

4000 PLN